Zpět na úvodní stránku


Všeobecné obchodní podmínky

 1. Základní pojmy

Poskytovatel: Wellness club Plzeň DZ s.r.o., se sídlem Kaznějovská 2111/6a, 32300 Plzeň

(IČ: 17604681)

Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba objednávající si služby nabízené Poskytovatelem

Služby: Zákazník objednává vždy celý Wellness prostor, který zahrnuje:

- bazén s protiproudem

- vířivou vanu a saunu

- sprchový kout

- odpočívárna/relaxační masérna

 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, které vznikají objednáním poskytovaných služeb prostřednictvím internetového portálu https://www.wellnessclubplzen.cz/ (dále jen „webové stránky“).

 2. Webové stránky obsahují veškeré informace o poskytovaných službách včetně aktuálního ceníku a všech souvisejících poplatků.

 3. Tyto obchodní podmínky může poskytovatel měnit či doplňovat.

 1. Objednávka služeb prostřednictvím webových stránek

 1. Pro objednání Wellness prostoru vyplní Zákazník rezervační formulář na webových stránkách. Pro úspěšné objednání musí být vyplněna doba (v rozmezí 1-3 hod.), datum, čas a telefon. Po odeslání vyplněného rezervačního formuláře přijde vždy Zákazníkovi potvrzovací sms zpráva.

 2. Okamžikem doručení potvrzovací sms je objednávka závazná a mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 3. Zrušení Rezervace (Objednávky) je možné prostřednictvím webových stránek či telefonicky. Při zrušení rezervace se uplatní storno podmínky viz bod F těchto obchodních podmínek.

 1. Cena a platební podmínky

 1. Ceny služeb včetně všech souvisejících poplatků a příplatků jsou uvedeny v ceníku, který je dostupný na webových stránkách.

 2. Cenu je možno uhradit:

- bezhotovostním převodem prostřednictvím zabezpečeného platebního kanálu propojené platební brány na účet Poskytovatele č. 313600189/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., a to v Korunách českých. Jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo, na které byla odeslána potvrzovací sms objednávky

- v hotovosti na místě.

 1. Dárkové poukazy

 1. K obdarování blízké osoby Poskytovatel nabízí vystavení dárkových poukazů na masáže a luxusní balíčky typu Möet, Bohemia a Romantika. Jejich kompletní přehled, včetně ceníku je dostupný na webových stránkách.

 1. Pro objednání dárkového poukazu je nutné jeho předchozí objednání na tel. čísle 723 941 089, případně prostřednictvím e-mailu na adrese:info@wellnessclubplzen.cz

 2. Vystavený dárkový poukaz je platný pouze do doby, která je na poukazu uvedena.

 3. Dárkový poukaz je po vystavení nevratný a nelze za něj požadovat finanční náhradu.

 4. Pro uplatnění poukazu je nutná předchozí rezervace, a to buď telefonicky nebo prostřednictvím webových stránek obdobně dle bodu. C těchto obchodních podmínek.

 5. Rezervaci je nutné zrušit alespoň 24 hodin před započetím rezervované služby, u ubytování alespoň 14 dní předem. V opačném případě dárkový poukaz pozbývá platnosti.

 1. Storno rezervace

 1. Veškeré potvrzené rezervace jsou ZÁVAZNÉ.

 1. V případě zrušení Rezervace (Objednávky) zákazníkem budou uplatněny následující storno podmínky:

- Rezervace zrušená alespoň 24 hodin před započetím rezervované služby, u ubytování alespoň 14 dní předembez poplatku

- Rezervace zrušená méně než 24 hodin před započetím rezervované služby, u ubytování méně než 14 dní předemstorno poplatek v plné výši (100% z ceny rezervace).

 1. Storno poplatky se hradí způsobem uvedeným v bodu D odst. 2 těchto obchodních podmínek.

 1. Sankce

 1. Při porušení provozního řádu budou uplatněny finanční sankce:
  v hodnotě 1000,- Kč
  (skákání do vody a další)

 1. Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů, které nám poskytujete v souvislosti s rezervací námi poskytovaných služeb je firma Wellness club Plzeň DZ s.r.o., IČ: 17604681, sídlo firmy: Kaznějovská 2111/6a, 32300 Plzeň. Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob.

 1. Zásady zpracování osobních údajů u prodávajícího jsou uvedeny na následujícím odkazu https://www.wellnessclubplzen.cz/
  ochrana-osobnich-udaju/

 1. Platnost a účinnost

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinností dnem 1.1.2018

 2. Platné znění těchto obchodních podmínek je zveřejněno na webových stránkách www.wellnessclubplzen.cz .Provozní řád

Vstup do prostor Wellnessclubplzen

Otevírací doba je zveřejněna na webových stránkách.
• Vstup do Wellnessclubplzen je povolen po zakoupení vstupného, ceny vstupného a služeb jsou zveřejněny na webových stránkách, změny cen v ceníku vyhrazeny.

• Vstupem do Wellness se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnancům Wellness.
• Dětem do jednoho roku je zakázána návštěva Wellness dle vyhlášky MZ 135/2004 Sb.
• Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou, a s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let, která je za děti odpovědná.
• Dětem mladším 15 let je vstup do Wellness povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je za děti odpovědná.
• Používání zařízení Wellness je omezeno věkem, děti do 15 let je smí používat pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je za děti odpovědná.
• Používání zařízení Wellness se řídí místními pokyny uvedenými u každého zařízení.
• Vstup do Wellness je povolen pouze v plavkách z pružného a přiléhavého materiálu, bez plavek s použitím osušky. Nepřípustné jsou bermudy, spodní prádlo, kraťasy apod.

• Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití, nebo uzavřít některé části Wellness pro nutnou údržbu a pro mimo-sezónní provoz a dále z objektivních důvodů (nouzová situace apod.)

Vyloučení z návštěvy Wellness

Do Wellness nemají přístup a z používání zařízení budou vyloučeny osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, a děti do jednoho roku. Děti ve věku 1-3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
• Z Wellness může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků Wellness. V krajním případě, podle povahy přestupku, může odpovědná osoba Wellness požádat o zakročení policii ČR.

Provozní pokyny pro návštěvníky

Každý návštěvník Wellness je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu a pokynů zaměstnanců areálu. Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření příjemného prostředí sloužícího k oddechu a rekreaci.
• Všechny úkony návštěvy Wellness v následném pořadí:
• Zakoupení časové, nebo abonentní vstupenky na recepci.

Osprchování a umytí mýdlem bez plavek před vstupem do zařízeních Wellness.
• Použití zařízení a odpočívárny Wellness.
• Při odchodu osprchování, osušení, převlečení v šatně.
• Odchod přes recepci a případné vyrovnání nedoplatků.
• Před vstupem do wellnessu je návštěvník povinen odložit obuv a dále pokračovat bez obuvi.
• Doba pobytu na časově omezené vstupné začíná vstupem do prostor wellness a končí jeho opuštěním. Opuštěním se myslí být na recepci nebo mimo budovu wellness clubu a neblokovat tak dále prostory wellness jako je bazén, sauna, šatna a další pro případné další návštěvníky. Překročí-li návštěvník dobu určenou k pobytu, je povinen uhradit příslušný doplatek.
• Návštěvníkům se doporučuje nepřinášet do areálu cenné věci větší obnosy peněz. Wellness nenese odpovědnost za případnou ztrátu cenností.
• Návštěvníci používají plavky, které musí být čisté. Do vířivek, infra sauny nebo páry je zakázán vstup ve spodním prádle, trenýrkách, šortkách. Volné plavky (bermudy) nejsou povoleny. Do saun je vstup možný pouze bez plavek.
• Návštěvníci musí použít ručník nebo osušku jako podklad pro sezení nebo ležení – platí pro lehátka, sedačky, saunu.
• Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do zařízeních se v prostorách sprch důkladně umýt mýdlem bez plavek. Při odchodu do šaten je žádoucí provést osušení, aby nedošlo k zanášení vody do prostoru šaten. Ždímání plavek je dovoleno jen ve sprchách.
• Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, vč. schodišť, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu
• Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi.
• Svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti a neobtěžovat ostatní návštěvníky.
• Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník Wellness osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (cenu vyčíslí odpovědná osoba Wellness nebo policie ČR)
• Osoba starší 18 let, která doprovází dítě do 15 let, odpovídá za jeho bezpečnost ve všech prostorách Wellness a dodržování pokynů všech zařízení, jakož i dodržování pořádku.
• Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba zavolat personál, který zajistí základní ošetření a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc. Úraz zapíše do knihy úrazů. Návštěvníci trpící epilepsií, či jinými zdravotními potížemi ohlásí toto ve vlastním zájmu personálu. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu a pokynů pro správné využívání zařízení (bazénu, vířivky, sauny) nepřebírá správa Wellness odpovědnost.
V rámci vlastní bezpečnosti je nutné stáhnout vodu z dlažby do kanálku pomocí stěrky, která je k dispozici u bazénu, tak, aby nedošlo k úrazu.

Ve Wellness je zakázáno

Zdržovat se v prostoru Wellness bez platného vstupu.
• Vcházet do prostoru šaten, sprch, bazénu v obuvi.
• Vstupovat do prostorů označených zákazem vstupu.
• Chovat se hlučně, házet míčem, srážet jiné osoby do bazénů, běhat-skákat do vody, a dopouštět se jakýchkoli nepřístojností, které hlukem, nebo ohrožením bezpečnosti ruší pořádek.
• Brát do bazénu ploutve, míče a tenisové míčky apod. (povoleny jsou nafukovací rukávky).
• Vstupovat do bazénů bez důkladného sprchování s použitím mýdla.
• Plivat do vody, vyplachovat si nos a ústa ve vodě, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory areálu.
• Sedět nebo ležet bez podložky (ručník, osuška).
• Koupání nebo používání zařízení dětí do 1 roku.
• Koupání dětí od 1 do 3 let bez plavek s přiléhavou gumičkou.
• Používání nafukovacích kruhů, lehátek a jiných rozměrných nadlehčovacích pomůcek.
• Koupání nebo užívání zařízení ve spodním prádle, trenýrkách, šortkách a bermudách.
• Brát s sebou do prostor zařízení (bazénu, vířivky, sauny…) žvýkačky, skleněné a ostré předměty, jehly, špendlíky, holící čepelky a všechny předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
• Zákaz čištění, nebo praní prádla.
• Přinášet chemické látky, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.
• Svévolně přemisťovat zařízení, nábytek a manipulaci s provozně technickým zařízením.
• Kouřit ve všech prostorách Wellness.
• Konzumovat jídlo ve všech prostorách Wellness.
• Vstupovat do areálu s jízdními koly, používat kolečkové brusle a koloběžky.
• Neuposlechnout pokynů zaměstnanců Wellness. Následkem je napomenutí, případně, u zvláště závažných případů, vykázání návštěvníka z areálu bez nároku na vrácení vstupného.
• Vodit do budovy Wellness psy nebo jiná zvířata.

Všeobecná ustanovení

Provozní doba, obsazenost a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována na informačních cedulích, webových stránkách Wellness.
• Návštěvníci jsou povinni dodržovat všechny dodatkové a informační tabule, nebo tabule s místními pokyny a jinými upozorněními. Nesmí je poškozovat, znečišťovat, nebo odstraňovat.
• Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance Wellness a nabývá platnosti dnem schválení.
• Případná přání, upozornění, nebo reklamace mohou návštěvníci oznámit na recepci, zapsat do knihy přání a stížností, nebo přímo vedení Wellness.
• Za dodržování návštěvního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod.
• Povinnost návštěvníka důkladně se umýt mýdlem bez plavek před vstupem do bazénů, dodržování zákazu koupáním ve spodním prádle, šortkách, bermudách vytváří rozhodující předpoklad k tomu, že budete v bazénech s cirkulací vody relaxovat v čisté a zdravotně nezávadné vodě.

Upozornění

V provozu Wellness se jedná o veřejný provoz, ve kterém hrozí některá nebezpečí, jako utonutí, uklouznutí na mokrém povrchu, nebo zranění vyčerpáním, omdlením z procedur. Proto prosíme všechny návštěvníky, aby v zájmu vlastní bezpečnosti dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny a běžné zásady slušného chování. Děkujeme.

Tento řád byl zpracován ve smyslu zákona č.258/200 Sb. V platném znění, vyhlášky č.135/2004 Sb. ve znění vyhl. č. 292/2006 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny. Návštěvní řád slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu vnitřních bazénů a regeneračních provozů Wellness a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Postup při saunování

1. Návštěvník se svlékne v šatne a potom se důkladně umyje pod sprchou.
2. Před vstupem do potní místnosti se návštevník osuší ručníkem.
3. Do potní místnosti si návštevník bere osušku nebo prostěradlo, na které si sedne nebo lehne tak, aby pot odkapával pouze na toto prostěradlo nebo ošušku .
4. Doba pobytu v potní místnosti je individuální a pohybuje se od 5-15 minut. Při pocitu nevolnosti je nutné ihned potní místnost opustit!
5 .Po opuštení potní místnosti se návštevník osprchuje.

6. Po ochlazení doporučujeme odpočinek v odpočívárne, popř. doplnění tekutin.
7. Tento saunovací cyklus doporučujeme 3-5x opakovat.
Doba pobytu v prostorách sauny je maximálně 100 minut.
8. Ve všech prostorách sauny je nutno z hygienických důvodů při sezení nebo ležení používat ručník nebo prostěradlo.
9. V potní místnosti je zakázáno sušit ručníky, osušky a prostěradla.

Platnost od 1.1.2018

  Úvodní stránka
Nahoru
Načítá se...  Načítá se...